No.4 SBD: 182
Điểm bình chọn: 225
SBD: 400
Điểm bình chọn: 472
SBD: 088
Điểm bình chọn: 723
SBD: 146
Điểm bình chọn: 230
No.5 SBD: 278
Điểm bình chọn: 152
No.6 SBD: 104
Điểm bình chọn: 105
No.7 SBD: 419
Điểm bình chọn: 90
No.8 SBD: 228
Điểm bình chọn: 89
No.9 SBD: 127
Điểm bình chọn: 79
No.10 SBD: 169
Điểm bình chọn: 76
No.11 SBD: 499
Điểm bình chọn: 64
No.12 SBD: 237
Điểm bình chọn: 52
No.13 SBD: 116
Điểm bình chọn: 50
No.14 SBD: 267
Điểm bình chọn: 46
No.15 SBD: 433
Điểm bình chọn: 46
No.16 SBD: 345
Điểm bình chọn: 35
No.17 SBD: 305
Điểm bình chọn: 29
No.18 SBD: 408
Điểm bình chọn: 28
No.19 SBD: 216
Điểm bình chọn: 19
No.20 SBD: 526
Điểm bình chọn: 17
No.21 SBD: 018
Điểm bình chọn: 10
No.22 SBD: 392
Điểm bình chọn: 7
No.23 SBD: 369
Điểm bình chọn: 6
No.24 SBD: 378
Điểm bình chọn: 5
No.25 SBD: 426
Điểm bình chọn: 3
No.26 SBD: 208
Điểm bình chọn: 3
No.27 SBD: 556
Điểm bình chọn: 2
No.28 SBD: 215
Điểm bình chọn: 2
No.29 SBD: 068
Điểm bình chọn: 2
No.30 SBD: 189
Điểm bình chọn: 2
No.31 SBD: 535
Điểm bình chọn: 2
No.32 SBD: 319
Điểm bình chọn: 2
No.33 SBD: 516
Điểm bình chọn: 1
No.34 SBD: 005
Điểm bình chọn: 1