No.4 SBD: 182
Điểm bình chọn: 1,721
SBD: 278
Điểm bình chọn: 1,849
SBD: 088
Điểm bình chọn: 16,406
SBD: 408
Điểm bình chọn: 1,738
No.5 SBD: 104
Điểm bình chọn: 1,458
No.6 SBD: 146
Điểm bình chọn: 1,223
No.7 SBD: 400
Điểm bình chọn: 1,022
No.8 SBD: 499
Điểm bình chọn: 459
No.9 SBD: 433
Điểm bình chọn: 419
No.10 SBD: 369
Điểm bình chọn: 310
No.11 SBD: 116
Điểm bình chọn: 240
No.12 SBD: 419
Điểm bình chọn: 199
No.13 SBD: 486
Điểm bình chọn: 198
No.14 SBD: 216
Điểm bình chọn: 184
No.15 SBD: 267
Điểm bình chọn: 138
No.16 SBD: 345
Điểm bình chọn: 120
No.17 SBD: 228
Điểm bình chọn: 102
No.18 SBD: 127
Điểm bình chọn: 87
No.19 SBD: 169
Điểm bình chọn: 85
No.20 SBD: 526
Điểm bình chọn: 80
No.21 SBD: 237
Điểm bình chọn: 56
No.22 SBD: 392
Điểm bình chọn: 41
No.23 SBD: 305
Điểm bình chọn: 33
No.24 SBD: 189
Điểm bình chọn: 23
No.25 SBD: 018
Điểm bình chọn: 22
No.26 SBD: 121
Điểm bình chọn: 22
No.27 SBD: 005
Điểm bình chọn: 14
No.28 SBD: 516
Điểm bình chọn: 10
No.29 SBD: 535
Điểm bình chọn: 9
No.30 SBD: 378
Điểm bình chọn: 6
No.31 SBD: 208
Điểm bình chọn: 5
No.32 SBD: 426
Điểm bình chọn: 4
No.33 SBD: 215
Điểm bình chọn: 4
No.34 SBD: 556
Điểm bình chọn: 4
No.35 SBD: 068
Điểm bình chọn: 3
No.36 SBD: 548
Điểm bình chọn: 3
No.37 SBD: 319
Điểm bình chọn: 2
No.38 SBD: 035
Điểm bình chọn: 2